Call Us Now: 08387-222293

Executive Committee Members

Shri Krishnamurthy Ramachandra Bhat, President

‘Soujanya’, KHB Colony,
Prabhat Nagar, Honavar – 581 334.
Ph: 08387-220100
Mob: 9448132155

Shri Nagaraj Venkatesh Kamath,Advocate,Vice-President

Near Police Quarters, Bazar Road,
Honavar – 581 334.
Ph: 9448404404

Shri Shridhar Mahadev Bhat, Secretary

II Cross, Rajatagiri, Prabhat Nagara,
Honavar – 581 334
Ph: 08387-221723
Mob: 9972712027

Shri Gajanan P Hegde,
Joint Secretary

II Cross, Rajatagiri, Prabhat Nagara,
Honavar – 581 334
Mob: 9448738376

Shri Umesh Nagappa Naik, Treasurer

‘Anugraha’, Bandehalla,
Honavar – 581 334.
Mob: 9448302525

Dr.M.G Hegde, Dentist
Director

Prabhath Nagar Honavar,
Honavar – 581 334.
Ph: 9448934041

Shri Suresh V Shet
Director

Kintalkeri Honavar,
Honavar – 581 334.
Ph: 9448526424

Dr. Vijayalaxmi M. Naik,
Ex-officio

Principal, S.D.M. Degree College
Honavar – 581 334.
Ph: 08387-220293

Prof. M. H. Bhat
Ex-officio

Principal, S.D.M. PU college
Honavar – 581 334.
Ph: 08387-222292

Smt Kanti Bhat, Ex-officio

Principal, M.P.E.S Central School
Honavar – 581 334.
Ph: 7019741005

Dr. Shivaram Shastri
Ex-officio

Director of Dr.M.P.Karki Institute of Excellence and Research
Honavar – 581 334.
Ph: 9482290130